Jak wyglądają awanse i przyznanie stopnia w Policji?

Zgodnie z powszechnie panującą opinią, każdy policjant powinien otrzymać awans po odpracowaniu z góry ustalonej ilości lat. W praktyce okazuje się, że zdolni policjanci awansują znacznie szybciej, a niektórzy z nich mogą czekać na awans znacznie dłużej niż założona norma.

Moment awansu policjanta na kolejny stopień jest podyktowany stażem pracy oraz opinią służbową, która wydają przełożeni. Nadanie kolejnego stopnia w Policji nie może nastąpić szybciej niż ustawowo określone normy:

 • posterunkowy – 1 rok,
 • starszy posterunkowy – 1 rok,
 • sierżant – 2 lata,
 • starszy sierżant – 2 lata,
 • sierżant sztabowy – 2 lata,
 • młodszy aspirant – 3 lata,
 • aspirant – 3 lata,
 • starszy aspirant – 2 lata,
 • aspirant sztabowy – 4 lata,
 • podkomisarz – 3 lata,
 • komisarz – 4 lata,
 • nadkomisarz – 4 lata,
 • podinspektor – 3 lata,
 • młodszy inspektor – 4 lata,
 • inspektor – 4 lata.

Z tego wynika, że dopiero po 42 latach służby można zostać inspektorem Policji. Jednak kariera przebiega różnie i może zostać przyspieszona przez odbycie szkolenia w szkole oficerskiej.

Funkcjonariusze mogą zostać mianowani na wyższe stanowiska w trybie przyspieszonym, na przykład za wyjątkowe poświęcenie służbie.

Policyjne stopnie przyznawanie są dożywotnio. Nawet policjanci, którzy zostali zwolnieni ze służby mogą posługiwać się przyznanym stopniem, ale z dopiskiem „w stanie spoczynku”. Utracić go można jedynie poprzez prawomocny wyrok, który został wydany na policjanta za przestępstwa, którymi kierowały „niskie pobudki”. Drugim powodem jest utracenie polskiego obywatelstwa.

Mianowanie na stopień

Policjanci mianowani są na kolejne stanowiska poprzez wniosek złożony przez ich przełożonych. Same mianowania mają charakter fakultatywny, czyli są całkowicie zależne od bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza. Oprócz tego, mianowany musi spełnić określone wymagania określone w przepisach, czyli np. odpowiedni staż pracy.

Jednocześnie należy wspomnieć, że określony w przepisach staż pracy potrzebny do awansu nie rodzi obowiązku mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień. Jak już wspomnieliśmy, awanse mają wyłącznie charakter fakultatywny i mogę zostać przyspieszone jak i opóźnione.

Policjanci wzorowo pełniący swoją służbę i stale rozwijający swoje umiejętności mogą liczyć na szybkie awanse w strukturach Policji. Jednak to wymaga poświęcenia, które jest wynagradzane wyższym stopniem i tym samym odpowiednio wyższymi zarobkami.

Utrata stopnia

Kara dyscyplinarna to jedna z możliwości utraty stopnia, która może zostać nałożona przez przełożonego funkcjonariusza. „Dyscyplinarka” wiąże się z wydaleniem ze służby lub przydzieleniem obowiązków funkcjonariusza niższego stopnia.

Decyzje o obniżeniu stopnia, w większości wydaje Komendant Główny Policji. W przypadku spraw funkcjonariuszy na stanowiskach generalnego inspektora oraz nadinspektora Policji, decyzyjny jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Przywrócenie stopnia

Policjanci mogą utracić stopień na wiele sposobów i może on również zostać przywrócony. Stopień przywraca się w przypadku uchylenia:

 • prawomocnego wyroku skazania na pozbawienie praw publicznych;
 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolność popełnione z niskich pobudek;
 • decyzji pozbawienia stopnia;
 • kary dyscyplinarnej obniżenie stopnia w Policji.

W przypadku oficerów, decyzja należy do Komendanta Głównego Policji. Decyzje o pozostałych przypadkach podoficerów i niższych stopniem policjantów pozostawia się ich bezpośrednim przełożonym.

Co składa się na wynagrodzenie policjanta?

- podstawowa pensja;

- dodatek za stopień;

- dodatek funkcyjny;

- dodatek za staż;

- mundurówka;

- trzynastka;

- świadczenia socjalne.

Jakie są zarobki na każdym stopniu w Policji?

Zarobki uzależnione są od stopnia policjanta w strukturach. Wraz z kolejnymi awansami otrzymujemy nie tylko nowe pagony. Wzrasta również wynagrodzenie, które jest coraz wyższe wraz z kolejnymi stopniami.

Pierwsza grupa zaszeregowania

Policjanci w trakcie szkoleń i kursów otrzymują 2000 zł netto. W trakcie szkolenia zapewnia się im nocleg oraz pełne wyżywienie.

Druga grupa zaszeregowania

Od razu po ukończeniu szkolenia wzrasta również pensja – do 2800 zł netto.

Trzecia grupa zaszeregowania

Po kolejnym awansie, funkcjonariusz może liczyć na pensję w wysokości 3160 zł netto.

Czwarta grupa zaszeregowania

Wynagrodzenie na tym stopniu wzrasta do 3500 zł netto.

Piąta grupa zaszeregowania

Detektywi oraz asystenci otrzymują 3750 złotych netto;

Szósta grupa zaszeregowania

To stopień przeznaczony dla policyjnych specjalistów i dyżurnych z uposażeniem w wysokości 4300 zł netto.

Siódma grupa zaszeregowania

Policyjna kadra dowodząca najniższego szczebla. Oficerowie mogą liczyć na 4400 zł netto.

Ósma grupa zaszeregowania

Doświadczeni oficerowie dowodzący działami w Policji. Ich pensja to średnio 4650 zł netto.

Dziewiąta grupa zaszeregowania

Kadra kierownicza wyższego szczebla. Na tym stopniu mogą liczyć na 5200 zł netto;

Dwunasta grupa zaszeregowania

Od tego stopnia zaczynają się najważniejsi funkcjonariusze Policji, czyli komendanci. Mogą oni liczyć na pensję w wysokości 7300 zł netto.

Czternasta grupa zaszeregowania

Komendant wojewódzki policji, który sprawuje pieczę nad całym województwem. Na tak poważnym stanowisku pensja wynosi około 9500 zł netto.

Piętnasta grupa zaszeregowania

Zastępca komendanta głównego Policji, to tylko krok do najwyższego stopnia w Policji. Zastępcy otrzymują za swoją pracę 13500 zł netto.

Siedemnasta grupa zaszeregowania

Najwyższy stopień w Policji czyli komendant główny, który dowodzi Policją w całym kraju. Taki urzędnik może liczyć na 15300 zł netto.