Kim jest policjant i na czym polega jego praca?

Policjanci to osoby które swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentują organ państwowy służąc społeczeństwu. Odpowiednio wyszkoleni i uzbrojeni są fundamentem bezpiecznego i stabilnego państwa. Do podstawowych zadań policjantów należy:

- wykrywanie i walka z przestępczością;

- dbanie o bezpieczeństwo publiczne;

- ściganie osób poszukiwanych;

- poszukiwanie osób uznanych za zaginione;

- działalność antykryzysowa w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

- działalność antyterrorystyczna;

- działania prewencyjne;

- ochrona osób i mienia;

- edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.

Lwia część pracy jaką wykonują policjanci dotyczy procedur i tzw. papierkowej roboty. Poprawna dokumentacja i raportowanie jest podstawą do podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępczości. Każdy przyszły policjant musi być na to przygotowany i zdawać sobie sprawę, że codzienna praca w Policji za nic ma się do odcinków serialu nowojorskiego CSI czy Wydziału Śledczego.

Struktury organizacyjne policji

Policjanci zatrudnienie w strukturach zajmują się nie tylko walką z przestępczością. Policja dzieli się na wydziały. Każdy z nich ma równie odpowiedzialne zadanie, które mają na celu poprawne funkcjonowanie całej struktury.

 

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

- służba śledcza, podstawowym zadaniem pracującym w niej policjantów jest prowadzenie postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń i śledztw;

- służba kryminalna, prowadzą oni czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw, ustalaniu miejsc pobyt i zatrzymywaniu osób przez nich poszukiwanych;

- służba prewencyjna, do ich zadań należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie zgromadzeń i imprez masowych, ochrona porządku publicznego w trakcie trwania kataklizmów i prowadzenie pościgów za przestępcami;

- służba wspomagająca, czyli wspierającym pozostałe wydziały w zakresie technicznym, organizacyjnym i logistycznym.

W struktury Policji wchodzą również ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze, policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wyodrębnione oddziały prewencji i oddziały antyterrorystyczne.

Jak wyglądają testy do Policji?

Testy na policjanta stanowią duże wyzwanie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, nawet dla tych którzy przygotowali się na każdą ewentualność. Obecnie składają się one z czterech punktowanych etapów:

- Test Sprawności Fizycznej;

- Test Wiedzy Ogólnej;

- Testy psychologiczne;

- Rozmowa kwalifikacyjna, dawniej nazywany był wywiadem zorganizowanym.

Test Sprawności Fizycznej, czyli TSF polega na pokonaniu toru przeszkód. Składa się on z różnorodnych ćwiczeń, takich jak: przewroty w tył i w przód, bieg wahadłowy, rzuty piłką lekarską i „brzuszki” z nią, przeniesienie 28-kilowego manekina i ćwiczeniach na skrzyni gimnastycznej. Czas na pokonanie całego toru to maksymalnie 1 minuta i 41 sekund.

Każde z ćwiczeń musi zostać wykonane poprawnie, inaczej może nie zostać zaliczone. Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają jednakowe warunki zaliczenia egzaminu.

Test Wiedzy Ogólnej, po pokonaniu toru przeszkód przychodzi czas na popisanie się wiedzą. Test jednokrotnego wyboru składa się z 40 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami. Maksymalna ilość punktów do uzyskania jest równa ilości pytań. Pytania są z zakresu m.in. bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, władczy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Większość pytań jest tworzona na bazie Ustawy o Policji i Konstytucji Rzeczypospolitej. Przed egzaminem warto również sięgnąć do innych źródeł, takich jak: Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawa o Radzie Ministrów, Ustawa o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Ustawa o strażach gminnych, Ustawa o broni palnej, Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, Ustawa o zgromadzeniach i również do Ustawy o ruchu drogowym.

Test psychologiczny jest przedostatnim punktem testu. Sprawdza on psychologiczne aspekty naszej osobowości i naturalne predyspozycje do zawodu. Obecnie obowiązująca formuła testu obejmuje: test na inteligencję, test psychologiczny i rozmowę z psychologiem.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich trzech etapów pozostaje nam tylko uczestnictwo w tzw. „wywiadzie zorganizowanym”. Testuje on naszą odporność na stres. Uczestniczy w nim wykwalifikowany psycholog i policjant, którzy poddają próbie Twoje nerwy i obserwują reakcje.

Policyjne testy psychologiczne zasługują na opisanie w osobnym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem już wkrótce.