REGULAMIN

 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

  1. FIRMA HANDLOWA KM 28-425 Złota Chroberz, ul. Ogrodowa 14 REGON 260608214 NIP 662-170-00-04, telefon kontaktowy 666 193 509 (opłata za połączenie wg stawek operatora).

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

  1. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
  2. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem odpowiedzi.com.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie”.
  3. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

  1. Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

 

ROZDZIAŁ II.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.

1.1. Dla produktów zapisanych w formatach PDF:

1.1.1. komputer klasy PC:

minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu PDF, np. Adobe Reader;

1.1.2. komputer klasy MAC

procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;

1.1.3. czytnik książek elektronicznych współpracujący z technologią Adobe;

1.1.4. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Symbian Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją współpracującą z technologią Adobe.

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku , objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług dodatkowych: komputer z procesorem – Intel® Pentium® 500 MHz (lub AMD), wyposażony w pamięć operacyjną min. 128 MB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows® XP lub wyższym, Mac OS X (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania), zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej oraz sprawne łącze internetowe o minimalnej prędkości 1Mb/s.

 

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie potwierdzenie zamówienia oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2.1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez sklep internetowy dodając produkt do koszyka, uzupełniając dane następnie potwierdzając zamówienie lub wpłacając na konto Administratora określoną kwotę z dopiskiem nazwy Pliku.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

4. W momencie kliknięcia ikony potwierdzenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:

5.1. przelew elektroniczny lub płatności online.

5.2. Administrator prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

7. Z zastrzeżeniem pkt. 7.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 10h od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.

7.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 24h od chwili Opłacenia Zamówienia.

8. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych. Nadto bez dodatkowych opłat:

8.1. Plik z zabezpieczeniem może być udostępniony Użytkownikowi i pobrany przez niego maksymalnie 5 razy na dowolne wskazane przez Użytkownika Urządzenie Elektroniczne;

8.2. pliki z zabezpieczeniem "znak wodny" mogą być pobrane na dowolne wskazane przez Użytkownika Urządzenie Elektroniczne.

9. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie Pliku wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

10. Stosowane zabezpieczenia Plików przed nieuprawnionym wykorzystaniem to:

10.1. dla plików w formatach PDF – systemem ochrony praw autorskich Adobe stworzony przez firmę Adobe. Korzystanie z plików zabezpieczonych jest możliwe dopiero po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Reader; Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików

11. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów.

 

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia.

1.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym dotyczące wad Produktów, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: FIRMA HANDLOWA KM 28-425 Złota Chroberz, ul. Ogrodowa 14

1.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

1.3. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto że jest świadomy tego, że usługa świadczona w ramach Serwisu (m.in. sprzedaż i korzystanie z Produktów) nie może być zwrócona z uwagi na jej charakter, w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (j.t. Dz.U. z 2012 r, poz. 1225), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.

1.4. Administrator mimo braku uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej udziela każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty w Serwisie specjalnej 10-dniowej Gwarancji Satysfakcji. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu służy prawo dokonania ich zwrotu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu (odstąpienie od umowy). Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, że dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.)

1.5. Zwrot Produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora w której Użytkownik oświadczy, że ma zamiar dokonać zwrotu danego Produktu podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

1.6. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o woli zwrotu Produktu Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.

1.7. Decyzja Administratora o zwrocie stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów zwrotu poniesionych przez Administratora.

1.8. Produkty mogą być zwracane tylko w sposób wyżej opisany po wysłaniu Administratorowi oświadczenia, że usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego Produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku Produktu).

 

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE

1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie.

1.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika.

1.2. Użytkownik może zdefiniować czy jego Konto ma mieć charakter Prywatny czy Publiczny.

1.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem. Profilu w ramach Konta Prywatnego nie można wyszukać a żadne dane podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane.

1.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez wysłanie do Administratora informacji o usunięciu konta Użytkownika. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.

1.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:

1.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

1.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.

1.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:

2.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;

2.2. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda może zostać odwołana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

4. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:

5.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;

5.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

 

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane:

1.1. pocztą elektroniczną;

1.2. listownie – na adres: FIRMA HANDLOWA KM 28-425 Złota Chroberz, ul. Ogrodowa 14

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

 

ROZDZIAŁ VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym regulaminie (w tym w związku ze Sprzedażą Plików), będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych, w przypadku gdy Użytkownik zamawia newsletter, o którym mowa w pkt 4 poniżej. Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:

1.1. niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia realizację zamówienia na Sprzedaż Pliku – z zastrzeżeniem postanowień podanych w ust. 2;

1.2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury.

2. Usługi dodatkowe mogą być świadczone przy wykorzystaniu przez Użytkownika pseudonimu (Nick). Adres e-mail wskazany przez Użytkownika w związku ze Sprzedażą nie musi zawierać danych identyfikujących Użytkownika.

3. Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.

4. Informacje handlowe dotyczące Administratora oraz jego kontrahentów będą przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zamówią przesyłanie newslettera. Użytkownik, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

5. Niezależnie od postanowień ust. 1–4, Administrator, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:

5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;

5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa w ust. 5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystania) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.

8. Po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z usług Administrator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.

9. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika Administrator może przetwarzać jego dane po zakończeniu usługi, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Administrator może korzystać z danych osobowych Użytkownika po ich uprzedniej anonimizacji (tj. po usunięciu oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzystał), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu,

11. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.,

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

13. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie odpowiedzi.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora – z zastrzeżeniem postanowień punktów2.1. i 2.2.

2.1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.

2.2. O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na skrzynkę pocztową sklepu. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.

 

Testy stanowiące źródło opracowania oraz zagadnienia tematyczne są ogólnodostępną publikacją, a odpowiedzi do testów są wyłącznie autorstwa serwisu odpowiedzi.com.pl, opracowane na podstawie aktów prawnych, kodeksów ,encyklopedii oraz literatury fachowej. Nie są programem komputerowym, kserokopią tudzież kopią czyjegoś opracowania, a wyłącznie własną pracą autorską.

Opłata jest pobierana wyłącznie za odpowiedzi do testów oraz za opracowane przez odpowiedzi.com.pl poradniki. Testy psychologiczne są przykładowymi testami jakie mogą wystąpić na egzaminach. Pytania te mają przygotować kandydata do rozmowy z psychologiem.

Opis sklepu oraz odpowiedzi do testów są autorstwa serwisu. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części oraz zdjęć wykorzystanych w opisie bez zgody Administratora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Przekazane materiały są własnością klienta.

Serwis gwarantuje klientowi pełną anonimowość i dyskrecję. Wszelkie wprowadzone w formularzu zamówienia lub też kontaktowym, jak i podane dane są objęte ochroną danych osobowych i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

 

Serwis świadczy usługi edukacyjne, informacyjne oraz pomocowe w zakresie poszukiwania materiałów, jak również stwarza odpowiednią jej bazę.

 

Każdy klient może na życzenie otrzymać fakturę, jak również i paragon.