Uzyskanie certyfikatu samodzielnego księgowego to duży krok w kierunku pełnego usamodzielnienia się i otworzenia własnej działalności. Zasady uzyskania certyfikatu zostały spisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1022 z późn.zm.).

Jak uzyskać certyfikat księgowego?

Zgodnie z rozporządzeniem certyfikat księgowego, mogą uzyskać osoby, które:

 • Posiadają odpowiednie oświadczenie, które potwierdza pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne oraz związane z obrotem pieniędzmi.

Dodatkowo muszą spełnić co najmniej jeden z pozostałych, koniecznych warunków:

 • Kandydat posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym ze specjalizacją w rachunkowości;
 • Kandydat ma udokumentowaną praktykę w księgowości, która powinna trwać więcej niż 3 lata. Wyższe wykształcenie magisterskie lub ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości to wymóg konieczny;
 • Dwuletnia praktyka w księgowości oraz co najmniej wykształcenie średnie umożliwia otrzymanie certyfikatu księgowego, który można uzyskać zdając odpowiedni egzamin na księgowego.

Średnie wykształcenie to niezbędne minimum do rozpoczęcia pracy w księgowości, co mogliście wywnioskować z powyższego. Jednak w takim przypadku, konieczne będzie zaliczenie stosownego egzaminu, które pozwoli uzyskać certyfikat księgowego i legalne rozpoczęcia działalności.

Natomiast osoby z wyższym wykształceniem mogą uniknąć zdawania egzaminu z rachunkowości. Wystarczy ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku związanym z ekonomią i rachunkowością. Zanim otrzymasz certyfikat, musisz odbyć 3-letnią praktykę w księgowości.

Zwolnieni z egzaminu są również biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi, którzy zostali wpisani do odpowiedniego rejestru. Posiadają oni wystarczające umiejętności, które pozwalają im uzyskać certyfikat księgowego, bez zbędnego zdawania egzaminu. Byłaby to tylko niepotrzebne formalność.

Praktyki w księgowości – niezbędny wymóg na certyfikat księgowego

Udokumentowane praktyki to wymóg konieczny, który pozwoli ubiegać się o certyfikat księgowego. Za praktykę w księgowości uznaje się wykonywanie obowiązkowych księgowych na stosunku pracy, na podstawie umowy cywilno-prawnej lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Certyfikat księgowego - Jakie obowiązki powinieneś wykonywać na praktykach?

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – z ujęciem zdarzeń w porządku chronologicznym;
 • Ustalanie aktywów i pasywów na podstawie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań;
 • Badanie sprawozdania we współpracy z biegłym rewidentem.

Jakie dokument należy złożyć, ubiegając się o certyfikat księgowego?

Kandydaci ubiegający się o certyfikat księgowego lub składający podanie do egzaminu, muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o wydanie dokumentu, który uprawnia do wykonywania zawodu, czyli certyfikat księgowym. W podaniu należy zawrzeć – numer PESEL lub numer dowodu osobistego, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zameldowania i zamieszkania, jeżeli jest inny.
 2. Dokumenty, które potwierdzają doświadczenie w rachunkowości lub odbyte praktyki w księgowości.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełni zdolności prawnych oraz możliwości korzystania ze wszystkich praw publicznych.
 4. Dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa umyślne i te związane z obrotem pieniędzmi.
 5. Dyplomy i inne dokumenty, które potwierdzają zdobyte wykształcenie z zakresu rachunkowości, ekonomii lub finansów.

Podanie o podejście do egzaminu powinno się składać, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Egzamin na certyfikat księgowego jest odpłatny, przed przystąpieniem do niego należy uiścić 480 zł za podejście do egzaminu. Samo wydanie certyfikatu jest również odpłatne – w zależności od wybranej opcji językowej, rodzaju druku czy dodatkowe ramki.


Powiązane artykuły:

Jak zostać samodzielnym księgowym? Krok po kroku.