Chcesz wiedzieć jak zostać policjantem? Koniecznie przeczytaj ten artykuł

Niezbędne wymogi formalne

Kandydat musi spełnił szereg podstawowych warunków, które są niezbędne do rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli nie spełniasz któregoś z nich, Twoje podanie na pewno zostanie odrzucone.

Wymogi formalne wobec kandydata:

 • Musi posiadać obywatelstwo polskie;
 • Musi posiadać nieposzlakowaną opinię, czysta kartoteka i dobra opinia wśród sąsiadów i najbliższej rodziny;
 • Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu i nie może toczyć się wobec niego żadne postępowanie karne;
 • Kandydat korzysta z pełni praw publicznych;
 • Kandydat posiada co najmniej wykształcenie średnie ( zdana matura );
 • Kandydat musi posiadać odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne, niezbędnych w pracy w formacji uzbrojonej;
 • Kandydat posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podanie do policji – niezbędne dokumenty

Złożenie niezbędnych dokumentów to pierwszy krok do przyjęcia w szeregi Policji. Dokumenty można składać we wszystkich komendach wojewódzki i niektórych komendach miejskich i powiatowych.

Lista niezbędnych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji. Musi być skierowane do komendanta wojewódzkiego. W dokumencie należy podać konkretną jednostkę, do której chcesz się dostać.
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy. Zadbaj o to żeby wypełnić każdy punkt zgodnie z podaną instrukcją. Każdy błąd może opóźnić lub uniemożliwić dalszą rekrutację.
 • kserokopie dokumentów, które potwierdzają wykształcenie i nabyte umiejętności.
 • Dodatkowo weź ze sobą: dowód osobisty i książeczkę wojskową ( jeżeli posiadasz ).

Po złożeniu odpowiednich dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Przed Tobą trzyetapowe testy do policji – fizyczne, wiedzy i psychologiczne. Na każdym z nich będziesz musiał się wylegitymować dowodem osobistym, więc nie zapomnij go zabrać!

Etapy kwalifikacji wyglądają następująco:

Test Wiedzy Ogólnej – „TWO”

Na arkuszu jest 40 pytań jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami. Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt.

Pytania mogą dotyczyć funkcjonowanie władczy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i bezpieczeństwa publicznego.

Każdy kandydat przejdzie do kolejnego etapu, jednak postarajcie się o uzyskanie jak najwyższej ilości punktów. Gdyż liczba uzyskanych punktów ma wpływ na ostateczny wynik rekrutacji.

Opracowany test wiedzy do policji znajdziecie w naszym sklepie.

Test Sprawności Fizycznej

Każdy kandydat przystępujący do egzaminu fizycznego, musi mieć przy sobie obowiązkowy strój sportowy i zaświadczenie lekarskie, które dopuszcza go do testu sprawnościowego. Musi być wydane maksymalnie 14 dni przed przystąpieniem do testu.

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej w formie „stacji”. Do wykonania jest 6 różnorodnych ćwiczeń, które kompleksowo sprawdzą Twoje możliwości fizyczne.

Maksymalny czas na ukończenie testu fizycznego to 1 minuta i 41 sekund. Normy oceniania są jednakowe dla kobiet i dla mężczyzn. Im szybciej ukończysz egzamin, tym więcej punktów uzyskasz do finalnego wyniku.

Badania psychologiczne.

W tym etapie zostanie przebadani przez psychologów w komendzie wojewódzkiej. Badania mają na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu. W trakcie badań określone zostaną Twoje możliwości intelektualne i osobowościowe.

Badanie jest przeprowadzane w formie testu komputerowego i późniejszej rozmowy z psychologiem. Test psychologiczny do policji dotyczy głównie postawy kandydata w różnych sytuacjach, predyspozycji do służby, emocjonalności kandydata, zachowania społeczne i odporności na stres.

Test psychologiczny jest punktowany. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Negatywny wynik egzaminu oznacza, że do kolejnego można przystąpić, dopiero po upływie 12 miesięcy.

Opracowane pytania wraz z odpowiedziami znajdziecie w naszym sklepie.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna, zwana jest również „wywiadem zorganizowanym”. W skład komisji wchodzi policjant służby prewencyjnej i psycholog. Mogą wypytywać praktycznie o wszystko, ich celem jest poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Ich zadaniem jest sprawdzenie Twojej odporności na stres. Mogą starać się wywołać w Tobie odruchy, które mogą świadczyć o podenerwowaniu. Uważaj, jesteś cały czas bacznie obserwowany i oceniany.

Zaliczenie tej części daje 36 punktów na 60 możliwych. Jeżeli uzyskasz taką ilość, zostaniesz skierowany na dalszą część badań.

Komisja lekarska

Po policyjnych testach zostaniesz skierowany na szczegółowe badania, które gruntownie sprawdzą Twój stan zdrowia fizycznego.

Ankieta bezpieczeństwa

Wypełnienie ankiety bezpieczeństwa to ostatni etap rekrutacji. Policyjni rekruterzy muszą sprawdzić czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, często związanych z poważnymi przestępstwami. Postępy śledztwa muszą pozostać tajne, do czasu ich rozwiązania. Jeżeli uznają, że nie powinieneś otrzymać takiego dostępu, postępowanie rekrutacyjne zostanie anulowane.

Przykładowe testy do Policji


Powiązane artykuły:

Zarobki policjantów w 2024 roku – ile można zarobić w Policji?

Jak dostać się do policji kryminalnej? Praca w Wydziale Kryminalnym Policji

Jak zostać oficerem Policji?

Test matryc Ravena. Jak wygląda i jak to jest z odpowiedziami?