Kim jest profesjonalny ochroniarz?

Słowo „ochroniarz” zostało wyświechtane i jest bardzo nisko oceniane w społeczeństwie. Powodem tego jest mrowie, lichych firm ochroniarskich prowadzących rekrutację, na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Od potencjalnych kandydatów nie wymaga się absolutnie nic. Jedynym istotnym elementem przy rekrutacji jest to, żeby pracownik potrafił samodzielnie ustać w miejscu.

Wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej posiada stosowne dokumenty, które potwierdzają jego wykształcenie i umiejętności. Taka osoba potrafi zaplanować odpowiednią ochronę i monitoring, zarówno w obiektach jak i w trakcie imprez masowych. Posiadają również praktyczne i merytoryczny przeszkolenie w zakresie obsługi broni palnej.

Dyplom technika ochrona fizycznej i mienia można uzyskać w trakcie dwuletnich studiów, zazwyczaj zaocznych-weekendowych. W ich trakcie studenci przerabiają następujące przedmioty:

 • Podstawy prawa o ochronie osób i mienia
 • Konwojowanie
 • Ochrona osób
 • Samoobrona i techniki interwencyjne
 • Praktyczne i teoretyczne przeszkolenie strzeleckie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona mienia
 • Techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych

Jak sami widzicie, absolwent takich studiów poznaje swój zawód od podszewki i doskonale zdaje sobie sprawę z zakresu swoich obowiązków.

Zwieńczeniem studiów jest egzamin zdawany na koniec ostatniego semestru. Pozytywny wynik oznacza, że masz możliwość ubiegania się o wpis do rejestru licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kto może zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony fizycznej?

Przed uzyskaniem licencji pracownika ochrony fizycznej musisz spełnić szereg warunków regulowanych europejską ustawą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 65).

 1. Jakie warunki musi spełnić osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?
 • Posiada obywatelstwo polskie, innego państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
 • Osoba która ukończyła 21 lat;
 • Ukończyła co najmniej gimnazjum;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ani nie toczy się żadne, podobne postępowanie wobec niej;
 • Posiada nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Powiatowego Policji, właściwą do jego miejsca zamieszkania. Taka opinia musi zostać sporządzona na podstawie aktualnych informacji o tej osobie;
 • Posiada zdolność fizyczna i psychiczną do wykonywania zawodu. Weryfikuje się to na podstawie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.
 • Posiada przygotowanie teoretyczne i praktycznie w zakresie obsługi broni palnej, samoobrony i technik interwencyjnych. Od takiej osoby wymaga się również znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywanie usługi ochrony osób i mienia.

 

 1. Odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu licencjonowanego ochroniarza zapewnia nam:
 • Dyplom lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
 • Dyplom lub świadectwo ukończenia uczelni, szkoły oficerskiej lub podoficerskiej Policji lub Straży Granicznej;
 • Dyplom lub świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego w Służbie Więziennej.

 

 1. Jakie dokumenty będą nam potrzebne do ubiegania się o wpis do rejestru licencjonowanych pracowników ochrony?

Ilość dokumentów jaką musimy przedłożyć jest bardzo obszerna. Jednak są one wymagane do zweryfikowania naszych możliwości, zarówno prawnych jak i osobistych do wykonywania zawodu licencjonowanego ochroniarza.

Wykaz dokumentów:

 • Pisemny wniosek o wpis do rejestru;
 • Dokument potwierdzający obywatelstwo;
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub odpowiednika;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i braku toczących się wobec wnioskodawcy spraw;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych;
 • Pisemna, nienaganna opinia wydaną przez właściwy do miejsca zamieszkania organ;
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzający posiadaną zdolność fizyczną do wykonywania zawodu;
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające psychologiczną zdolność do wykonywania zawodu
 • Dokument stwierdzający posiadanie przygotowanie praktycznie i teoretyczne z zakresu obsługi broni palnej, samoobrony, technik interwencyjnych i znajomości przepisów prawa o ochronie osób i mienia;
 • Pozytywna decyzja o uznaniu naszych kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej

Jak wyglądają testy na ochroniarza?

Egzamin końcowy składa się z trzech części – pisemnej, ustnej i strzeleckiej. Po zakończeniu szkolenia, każdy przyszły pracownik musi osobno ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na posiadane broni palnej.

Dwie pierwsze części obejmują pytania o ochronie osób, mienia, sposobów interweniowania w różnych sytuacjach, BHP, udzielania pierwszej pomocy, prawnych aspektach ochrony osób i mienia. Mogą się tam również znaleźć pytania o techniki zabezpieczania budynków a nawet oznaczenia techniczne na poszczególnych ich elementach.

Opracowane testy na ochroniarza można zakupić na naszej stronie.

Egzamin strzelecki polega na oddaniu serii strzałów, które są odpowiednio punktowane. Uzyskanie 15 punktów pozwala zaliczyć egzamin. Dodatkowo, kandydaci muszą bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora i zachować wszelkie normy bezpieczeństwa. Te dwa aspekty również wpływają na ocenę końcową.