Kim jest myśliwy i jak wyglądają jego obowiązki?

W zarysie historycznym to osoba zajmująca się łowiectwem czy też inaczej polowaniem. W ten sposób pozyskiwano mięso, skóry i kości.

Myśliwy w Polsce to przede wszystkim osoba pełnoletnia i niekarana. Musi mieć pozwolenie na broń i być zrzeszona w Polskim Związku Łowieckim. Aby zostać jego członkiem należy odbyć kilkuletni staż w wybranym kole łowieckim i ukończyć szkolenie kończący się egzaminem. Obecnie w Polsce jest ponad 120 tysięcy myśliwych zrzeszonych w kołach łowieckich.

Każde z kół łowieckich posiada swój zarząd w postaci prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika. Działanie koła jest oparte na statucie który jest zbiorem przepisów i zasad postępowania w kole łowieckim. Gospodarują one na wydzierżawionym od Lasów Państwowych terenie, które nazywane jest obwodem łowieckim. Dzierżawa jest odpłatna a członkowie kół łowieckich zobowiązani są do comiesięcznego odprowadzania składek.

Przez gospodarowanie mamy rozumieć dokarmianie zwierząt, budowaniu pasów zaporowych i uprawianiu poletek oraz na polowaniu na zwierzynę łowną. Lasy Państwowe opracowują plany hodowlane, które nakazują kołom łowieckim z danego obwodu pozyskać określoną liczbę zwierzyny łownej.

Plany są narzucane kołom łowieckim a ich niewykonanie skutkuje wysokimi karami pieniężnymi. Na zlecenie organów państwowych myśliwi odstrzelają zwierzynę a następnie odsprzedają pozyskane dobra firmom zajmującymi się obróbka pozyskanych zwierząt. Za uzyskane ze sprzedaży tusz pieniądze, koła łowieckie rekompensują straty jakie zwierzęta wyrządzają okolicznymi rolnikom na ich polach uprawnych.

Każde legalne polowanie musi być poświadczone pisemnym pozwoleniem, które określa gatunek i klasę zwierzęcia łownego. Upolowane zwierzęta stają się własnością koła łowieckiego i tusza musi zostać dostarczona do wskazanego w pozwoleniu miejsca.

Łowiectwo to planowe gospodarowanie zwierzętami łownymi zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej i ochrony przyrody. To nie myśliwy decyduje na co poluje. Jest to z góry narzucone przez organy państwowe, które dokładnie wskazują kiedy i jakie zwierzęta muszą zostać upolowane.

Jak zostać myśliwym?

Przede wszystkim należy spełnić kilka podstawowych wymagań, które są niezbędne żeby zostać przyjętym do Polskiego Związku Łowieckiego.

Członkiem PZŁ może zostać każda osoba, która spełni poniższe warunki:

- jest pełnoletnia

- posiada obywatelstwo polskie oraz w pełni korzysta z praw obywatelskich

- nie była karana za wykroczenia i przestępstwa wymienione w prawie łowieckim

- złożyła odpowiednią deklarację i uiściła ustalonego wpisowe

- roczny staż w wybranym kole łowieckim

Po ukończeniu stażu, kolejnym krokiem jest ukończenie szkolenia które organizuje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego i zaliczenie państwowego egzaminu z zakresu łowiectwa.

Na taki egzamin można się zapisywać już w trakcie odbywanie szkolenia. Jednak przystąpić do niego mogą jedynie osoby które ukończyły szkolenie. Każdy zarząd okręgowy PZŁ organizuje zarówno szkolenia jak i egzaminy, jednak o przystąpieniu do nich przez przyszłego myśliwego w konkretnym, wybranym okręgu decyduje zarząd główny który musi wyrazić na to zgodę.

Po zdaniu egzaminu należy złożyć:

- deklarację członkowską

- zaświadczenie o niekaralności

- zapłacić wpisowe oraz składkę roczną do PZŁ

Po spełnieniu powyższych wymagań, zarząd okręgowy PZŁ ma obowiązek wystawić nam zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu oraz legitymację członka Polskiego Związku Łowieckiego. Stanowią one podstawę do ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni używanej wyłącznie do celów łowieckich.

Jak wygląda egzamin na myśliwego?

Egzamin składa się z trzech części:

- część testowa składa się ze 100 pytań zamkniętych, 30 pytań z zakresu bezpieczeństwa i pozostałe 70 z wiedzy ogólnej. 

- egzaminu ustnego,

- strzelania do celu. Do zdania egzaminu należy spełnić następujące wymagania:

Rzutki – strzały celne 4/10

Zając – strzały celne 4/10

Rogacz – minimum 3x7 / 5 strzałów.

Tylko zaliczenie wszystkich trzech punktów egzaminu daje nam zaliczenie. Zdanie części testowej dopuszcza nam do dalszej części egzaminu. W innym przypadku będziemy musieli powtórzyć cały egzamin.

Uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską

Po ukończeniu egzaminu i wydaniu dokumentów potwierdzających członkostwo w PZŁ, możemy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.

Opracowane testy na myśliwego dostępne są na naszej stronie.

Oprócz dokumentów z Polskiego Związku Łowieckiego powinniśmy wykonać badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzą naszą zdolność do dysponowania bronią palną oraz wniosek określający ilość sztuk broni jaką możemy zakupić.

Dodatkowo powinniśmy dostarczyć:

- kserokopię dowodu osobistego;

- dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm;

- dowód opłaty skarbowej za następujące dokumenty:

1) decyzję administracyjną organu wydającego pozwolenie na posiadanie broni

2 ) zaświadczenie uprawniającej do zakupu 1 sztuki broni palnej


Powiązane artykuły:

Kolejny krok w myślistwie. Jak zostać selekcjonerem?

Gwara i sygnalistyka łowiecka. Co musi znać selekcjoner myśliwski?

Tradycje i zwyczaje myśliwskie – co robią prawdziwi myśliwi