Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny opisuje budek od strony zużycia energii. Zwany jest również paszportem energetyczny. Określa on operat energetyczny budynku, jakość zastosowanego systemu i ich wydajność. Ten dokument jest niezbędną częścią dokumentacji technicznej każdego budynku.

Każdy budynek ( wybudowany lub modernizowany po 2009 r. ) musi posiadać certyfikat energetyczny, w innym przypadku nie może zostać zamieszkany. Celem wystawienia certyfikatu energetycznego jest potwierdzeniem tego, że w budynku zastosowano rozwiązania, mające na celu jak największą oszczędność energii cieplnej i elektrycznej.

Wprowadzenie certyfikatu energetycznego miało na celu maksymalizację oszczędności energetycznej. Bezpośrednio wpływa to na grubość naszego portfela i minimalne straty energetyczne.

Jeżeli kupujesz dom, koniecznie zapytaj sprzedającego o certyfikat energetyczny budynku. Pomoże to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w postaci ogromnych rachunków za prąd.

Większość, dużych firm musi przeprowadzać audyt energetyczny, raz w ciągu 4 lat. Jest to uregulowane ustawą o efektywności energii z dn. 20 maja 2016 r. i Dyrektywą 2012/27/UE.

Procedura audytu energetycznego ma na celu:

  • Uzyskanie wiedzy o całkowitym zużyciu energii przed dany budynek lub ich kompleks i instalację przemysłową lub handlową;
  • Określenie w jaki sposób można uzyskać opłacalną oszczędność energii i w jakiej ilości

Taki audyt przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych energetycznych. Zawiera on szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub innych powyższych i powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu ich życia.

Nieprowadzenie audytu energetycznego grozi ogromnymi karami. Kara za brak audytu energetycznego nie może przekraczać 5% przychodu przedsiębiorstwa z ubiegłego roku rozliczeniowego. Przykładowo, kara dla przedsiębiorstwa, które osiągnęło 100 milionów złotych przychodu, może sięgać niemal 5 milionów złotych. 

Niektóre przedsiębiorstwa są zwolnione z posiadania certyfikatu energetycznego. Zwolnienie z tego obowiązku, może nastąpić w poniższych przypadkach:

  • przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią. Musi on być zgodny z ustalony normami w Polsce.
  • przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskowego. Więcej informacji znajdziecie w art. 2 pkt. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.

Kim jest audytor energetyczny?

Audyt energetyczny przeprowadza niezależna od przedsiębiorstwa firma lub pracownicy firmy, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w audytowaną część działalność przedsiębiorcy. Jej pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu audytów.

Osoba na tym stanowisku musi doskonale znać prawo energetyczne. Dodatkowo, koniecznym jest znajomość wymagań normy ISO 50001 i zdolność do jej interpretacji w praktyce. Poza tym, audytor powinien znać zagadnienia związane z ochroną środowiska, systemem zarządzania jakością i BHP.

W tej pracy komunikacja to podstawa. Jak sama nazwa wskazuje, audytor musi audytować. Oznacza to, że pozyskuje i przekazuje zdobyte podczas audyty informacje.

Jak zostać audytorem energetycznym?

Najnowsza ustawa wprowadziła zmiany do co podmiotu uprawnionego do aplikowania na stanowisko osoby, która może wykonywać audyty energetycznego budynków.

Audyty energetyczne to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga posiadania odpowiednich umiejętności.

Kto może starać się o możliwość wykonywanie audytów energetycznych?

Wniosek może być składany jedynie przez osobę, która jest wpisana do rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Taki wpis może uzyskać osoba, która posiada:

  • Uprawnienia budowlane, zgodne z art. 14, ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 roku;
  • Dyplom ukończenia szkoły wyższej, z tytułem inżyniera o określonym profilu programu studiów;
  • Posiada pełną zdolność prawną;
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa.

Spełnienie powyższych warunków jeszcze nie daje uprawnień do audytowania. Taka osoba musi zdobyć odpowiednie uprawnienia, czyli licencję audytora energetycznego. Egzamin jest przeprowadzany przez Ministerstwo Infrastruktury. Ewentualnie można ukończyć studia podyplomowe związanych z energetyką, wtedy egzamin w ministerstwie nie jest wymagany.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia energetyczne?

  1. Część pisemna składa się z 80 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie egzaminu to 120 minut. Zaliczenie egzaminu wymaga zaznaczenia co najmniej 60 poprawnych odpowiedzi.
  2. Część praktyczna trwa 180 minut. Polega ona na sporządzeniu przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej na podanym przykładzie.

Wyniki są ogłaszane w ciągu 7 dni od egzaminu.

Wszystkie, obszernie opracowane testy na certyfikat energetyczny na egzamin pisemny znajdziecie na naszej stronie.