Jakie funkcje pełni Straż Graniczna?

Podstawowym zadaniem tej umundurowanej i uzbrojonej formacji jest ochrona granicy Państwa i kontrola ruchu granicznego. Straż Graniczna jest organem ścigania.

Organem odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie całej jednostki jest Komendant Główny Straży Granicznej, który podlega nadzorowi ministra ds. wewnętrznych.

Do głównych zadań SG należy:

 • Ochrona granicy państwowej, zarówno na morzu jak i na lądzie;
 • Organizacja i kontrola ruchu na granicy państwa. W tym przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w granicach jurysdykcji Straży Granicznej, to jest w strefie przejścia granicznej oraz strefy nadgranicznej.
 • Wydawanie pozwoleń na przekroczenie granicy, w tym również wiz;
 • Wykrywanie przestępstw, wykroczeń i ściganie sprawców w zakresie obowiązków i właściwości Straży Granicznej. Dotyczy to:

a)      Przestępstw związanych z niepoprawnym oznakowaniem lub sfałszowaniem dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

b)      Przestępstw i wykroczeń skarbowych, między innymi dotyczących akcyzy.

c)      Przestępstw związanych z bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem w komunikacji np. transport lotniczy.

d)      Przestępstw dotyczących nielegalnego pobytu na terenie kraju oraz nielegalnego zatrudniania imigrantów.

e)      Nielegalnego przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych, broni, amunicji lub materiałów wybuchowych.

f)       Nielegalnego przewożenia przez granicę odpadów, substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych.

Wyżej wymienione obowiązki jakie pełni Straż Graniczna to tylko wierzchołek góry lodowej. Faktyczny zakres obowiązków jest znacznie szerszy i obejmuje cały ruch lądowy, powietrzny i morski. Zarówno związany z przewozem towarów jak i migracją ludności.

Zakres obowiązków różni się, w zależności od jednostki i miejsca jej stacjonowania. Przykładowo, Karpacki Oddział Straży Granicznej zajmuje się głównie kontrolą ruchu lądowego, czyli samochodów, ciężarówek i ludzi przekraczających granicę. Jednak są oddziały, które pracują również w terenie.

Jedną z takich jednostek jest Podlaski Oddział Straży Granicznej, który na co dzień patroluje również wodne przejście graniczne. Upewniają się oni czy nikt nie usiłuje przedostać się nim do kraju. Sprawdzają ją również pod kątem potencjalnych nielegalnych towarów, które mogą być tam zwodowane.

Jak zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej?

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • Posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, podwójne obywatelstwo wyklucza możliwość dołączenia do SG;
 • O nieposzlakowanej opinii;
 • Nie może być karana za przestępstwo również skarbowe;
 • Korzystająca z pełnych praw publicznych;
 • O co najmniej średnim wykształceniu;
 • Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby mundurowej.

*Dodatkowe umiejętności i wykształcenie, które mogą pomóc w zatrudnieniu:

 • Wykształcenie średnie o profilu związanym z funkcjonowaniem Straży Granicznej
 • Certyfikaty ukończenia kursów lub szkoleń przydatnych w Straży Granicznej. Może to być kurs pierwszej pomocy, uprawnienia instruktora strzelectwa, trenera sportu lub innych podobnych.
 • Certyfikaty językowe
 • Doświadczenie zawodowe w innych służbach mundurowych
 • Prawo jazdy

Jeżeli spełniasz powyższe warunki musisz skompletować następujące dokumenty:

 • Wypełnione podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej
 • Kwestionariusz osobowy
 • Dwie aktualne, kolorowe fotografie. Zgodnie z formatem obowiązującym w dowodzie osobistym.

Oraz kserokopie:

 • Dowodu osobistego
 • Paszportu ( o ile posiada )
 • Książeczki wojskowej
 • Świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub służby
 • Aktualnego zaświadczenia o niekaralności z KRK
 • Dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie i pozostałe umiejętności zawodowe i kwalifikacje
 • Odpis aktu urodzenia
 • Odpis aktu małżeństwa ( o ile posiada )
 • Poświadczenie bezpieczeństwa. Dotyczy to pełniących wcześniej służbę mundurową.

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w komórkach SG, odpowiedzialnych za rekrutację nowych funkcjonariuszy. Dokumenty przyjmowane są również w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Po pozytywnym zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów i kwestionariuszy możemy rozpocząć właściwy proces rekrutacji do Straży Granicznej.

Jak przebiegają testy do Straży Granicznej?

Testy do Straży Granicznej składają się z czterech części. Pierwszą z nich jest:

 • I etap rekrutacji

a)     Wstępna rozmowa kwalifikacyjna - przede wszystkim ma na celu sprawdzić zdolność do autoprezentacji, poziom formułowania myśli, elokwencję, umiejętność nawiązywania kontaktu oraz motywacji do podjęcia służby w Straży Granicznej.

b)     Badania psychologiczne – określają one predyspozycje intelektualne i te związane z osobowością kandydującego na to stanowisko.

c)      Badania psychofizjologiczne – takie badania pomagają określić poziom odporności na stres i funkcjonowania mózgu kandydata

 • II etap rekrutacji

a)     Test wiedzy ogólnej - tutaj pojawiają się pytania dotyczące z szeroko pojętej wiedzy ogólnej. Od zjazdu gnieźnieńskiego do pytań o Trybunał Europejski. Na naszej stronie mają Państwo dostęp do opracowanych pytań, które mogą pojawić się na egzaminie.

b)     Test językowy - odpowiadamy na pytania w wybranym przez nas języku. Najbardziej pożądana jest znajomość języka angielskiego, drugi język będzie mocną kartą przetargową w trakcie rekrutacji.

c)      Test sprawnościowy – normy sprawnościową są inne dla kobiet i mężczyzn, są również zróżnicowane dla kandydatów przed trzydziestką i dla tych starszych.

 • Kobiety przed 30 rokiem życia muszą zaliczyć 14 pompek lub 25 pompek w przypadku mężczyzn;
 • Bieg po kopercie – kobiety mają maksymalnie 27,8 sekundy na jej przebiegnięcia. Mężczyźni muszą zaliczyć bieg w ciągu 26,4 sekundy;
 • Skok w dal – kobiety minimum 160 cm, mężczyźni 195 cm;
 • Skrętoskłony – kobiety 34 powtórzenia, mężczyźni 36 powtórzeń w ciągu minuty;
 • Wykonanie skłonu w przód na prostych nogach i dotknięcie podłogi. W tej pozycji trzeba wytrzymać 3 sekundy;
 • Bieg – kobiety 600 metrów / 180 sekund, mężczyźni 1000 metrów / 280 sekund;

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Potem czeka Was 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, następnie miesięczna praktyka zawodowa i 180 dni szkolenia podoficerskiego.

A następnie…spokojnie, jesteś już członkiem Straży Granicznej.