Jak wyglądają testy do Służby Więziennej?

Podstawowe kryteria przyjęcia do SW wobec kandydatów:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • uregulował stosunek wobec służby wojskowej;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych jej zadań;
 • nie była skazana za przestępstwo umyślne, również skarbowe;
 • nie toczy się wobec niej żadne postępowanie karne
 • daje rękojmie zachowania tajemnicy zawodowej
 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Podejście do testów wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego;
 • wypełnionej ankiety personalnej;
 • świadectwa pracy lub służby;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i ukończone kursy specjalistyczne;
 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testów fizycznych.

ETAP I – Rozmowa wstępna

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przystępujemy do wstępnej rozmowy. Każdy z etapów rekrutacji jest oceniany. W jej trakcie ocenie podlegają kompetencje personalne, takie jak:

 • Jaka jest nasza motywacja do wstąpienia w szeregi SW? Odwołanie się do własnych doświadczeń, zainteresowań, predyspozycji i umiejętności.
 • Wskazanie naszych mocnych i słabych stron.
 • Przedstawienie własnej oceny dotyczących zagrożeń i wymagań związanych ze służba w więzieniu.
 • Wykazanie chęci rozwoju w szeregach SW i przedstawienie oczekiwań wobec niej i przełożonych.

ETAP II – Test wiedzy

Teraz nadszedł czas na test wiedzy w zakresie funkcjonowania państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Test składa się z 30 pytań testowych, na jego rozwiązanie macie 35 minut. Opracowane testy do służby więziennej znajdziecie w naszym sklepie.

ETAP III

Poziom sprawności fizycznej jest oceniany na podstawie wyników w następujących próbach sprawnościowych:

Na ocenę bardzo dobrą:

 • Skok w dal – kobiety 175 cm i dalej, mężczyźni 245 cm i dalej;
 • Rzut piłką lekarską – kobiety 11 metrów i dalej, mężczyźni 15 metrów i dalej;
 • Skłon tułowia w przód - dotknięcie głową kolan, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn
 • Bieg po kopercie 3m x 5m – kobiety 24 sekundy i mniej, mężczyźni 22 sekundy i mniej
 • Bieg wahadłowy 6m x 10m i 10m x 10m – kobiety 17 sekund i mniej, mężczyźni 27 sekund i mniej

Po podsumowaniu wszystkich ocen prezentuje się ranking kandydatów. Dostaje się konkretna ilość najlepszych, w zależności od zapotrzebowania osobowego.

Charakterystyka zawodu strażnika więziennego

Funkcjonariusz Służby Ochrony Więziennictwa, w skrócie strażnik więzienny ma obowiązek sprawowania stałego nadzoru nad osobami osadzonymi w placówce więziennej. Ma prawo i obowiązek reagować w odpowiedni sposób na próby pogwałcenie regulaminu, agresję wśród więźniów czy próby nieautoryzowanego opuszczenia zakładu karnego.

Funkcjonariusze dysponują szeregiem środków przymusu bezpośredniego i systemem kar, który ma na celu utrzymanie porządku wśród więźniów. Po każdej interwencji, strażnicy mają obowiązek raportowania do swojego przełożonego, zarówno ustnie jak i pisemnie.

Oprócz utrzymania porządku mają również za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym w zakładzie karnym i tym przebywającym na terenie więzienia. Czynności z tym związane to między innymi kontrolowanie celi i rzeczy osobistych więźnia, w poszukiwaniu niebezpiecznych i zabronionych przedmiotów.

Każde działanie jakie podejmują funkcjonariusze jest określone regulaminem, który jest bezwzględnie przestrzegany przez przełożonych.

Czym jest i jakie uprawnienia ma Służba Więzienna?

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją. Podlegają oni Ministrowi Sprawiedliwości, jednocześnie są formacją całkowicie apolityczną i posiadają własną strukturę organizacyjną. Wszystkie ich działania regulowane są ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy.

Zadanie SW jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Zadaniem Służby Więziennej jest nie tylko izolacja tych osób, ale również przygotowanie ich do poprawnego ich funkcjonowaniem po zakończeniu wyroku.

W tym celu prowadzone są działania resocjalizacyjne i readaptacyjne, które mają odwieść ich od popełnienia kolejnego przestępstwa i wejścia w konflikt z prawem. W realizacji tych zadań współpracują z zewnętrznymi stowarzyszeniami, instytucjami, kościołem i innymi organizacjami pożytku publicznego.

Proces ten jest długi i wymaga stałej kontroli. Nawet po opuszczeniu więzienia są kontrolowani przed przydzielonego im kuratora, który weryfikuje ponowną adaptację do życia publicznego i w społeczeństwie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej pełnią bardzo istotną funkcję w strukturach wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Stale współpracują z innymi służbami mundurowymi, takimi jak Policja, Straż Graniczna, ABW, wojsko i CBA.

Jakie są zadania Służby Więziennej?

Strażnicy więzienni mają za zadanie utrzymanie porządku w zakładach karnych. Jednocześnie muszą dbać o zdrowie osadzonych. Nie rzadko połączenie tych dwóch wymagań jest skrajnie trudne.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

 • Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, którzy zostali osadzeni w zakładach karnych lub aresztach śledczych;
 • Utrzymanie porządku, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i bezpieczeństwa osobom tymczasowo osadzonym w zakładach karnych lub odbywającym karę pozbawienia wolności;
 • Humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 • Współdziałanie z formacjami innych państw i organizacjami międzynarodowymi;
 • Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności. Polega to przede wszystkim na:

a)     Pomocy w zdobyciu kwalifikacji zawodowych.

b)     Organizowaniu zajęć kulturalnych, oświatowych i sportowych.

c)      Nauczaniu i pomoc w zdobywaniu wiedzy przez więźniów

d)     Organizowaniu specjalistycznych zajęć terapeutycznych

 

5 świętych zasad wzorowego pracownika Służby Więziennej

 • Kieruj się praworządnością, bądź bezstronny i stosuj się do zasad humanitaryzmu;
 • Szanuj prawa i godność
 • Dołóż wszelkich starań, aby odbywana kara przyczyniła się do przygotowania skazanych do życia na wolności
 • Pomagaj i szuka rozwiązania problemów
 • Bądź dla więźniów przykładem!

Rozwiąż przykładowy test do Służby Więziennej

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy test do Służby Więziennej. Taki zestaw pytań może trafić się na Twoim egzaminie.

Przykładowe testy do SW


Powiązane artykuły:

Zarobki w Służbie Więziennej – ile zarabiają funkcjonariusze?